Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2010-2011 - 19. Financiering van rehabilitatie - Kader, knelpunten en oplossingsrichtingen

Frank van Hoof en Aafje Knispel

Participatie

Voorafgegaan door een schets van een optimaal kader voor rehabilitatiefinanciering beschrijft deze bijdrage de bestaande financieringskaders voor rehabilitatie, zoals voortgevloeid uit de modernisering van de AWBZ, de invoering van een nieuw zorgstelsel en de veranderde financiering van de ggz. Actuele knelpunten hebben te maken met consequenties van de marktimpulsen in de zorg, met de toegenomen spreiding van financieringskaders (en verantwoordelijkheden) en met het afkalven van de financieringsmogelijkheden voor ondersteuning bij maatschappelijke participatie. In de praktijk worden creatieve ad hoc financieringsconstructies gevonden, op langere termijn echter bieden deze geen garanties voor continuïteit. Ook bezien vanuit de bredere (internationale) trends zou er nationaal beleid moeten komen dat opnieuw de voorwaarden schept voor een solide en adequate financiering voor rehabilitatie. Dat beleid is nodig om de risico’s van een verkavelde financiering weg te nemen. En het is nodig om de deelbelangen van de betrokken partijen in overeenstemming te brengen met het algemene maatschappelijke belang van participatie en rehabilitatie. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website