Magazine Logo

Er zijn 20 resultaten voor:

Placeholder image

Actief Ouder Worden

Twee jaar geleden startte het project Actief Ouder Worden, waarbij 20 projecten gericht op het maatschappelijk activeren van ouderen inhoudelijk en financieel door het Oranje Fonds en MO-VISIE ondersteund werden. Wat heeft dit aan kennis en inzichten opgeleverd?

1-10-2009 - Joke Meindersma
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Boekbespreking

Piet Houben (2009). Interactief levensloopbeleid. Vensters en gereedschap om de tweede levenshelft vorm te geven. Amsterdam: Uitgeverij SWP (222 pagina's, € 24.95, ISBN: 978-90-6665-978-0) NIET EENVOUDIG TE DUIDEN Het is niet zo eenvoudig om het laatste boek van Piet Houben, emeritus hoogleraar Toegepaste Sociale Gerontologie aan de VU te Amsterdam, te duiden. Het is zeker ook niet als een gemakkelijk toegankelijk boek te typeren. De titel doet vermoeden dat het om een management of HRM boek gaat, maar het is toch zeker ook een boek voor mensen die met hun eigen of persoonlijke ontwikkeling aan de slag willen. In het voorwoord noemt de auteur zelf drie bestemmingen voor zijn boek: mensen die in hun tweede levenshelft behoefte hebben aan een inspirerend toekomst thema; managers en professionals in personeelsmanagement en organisatie ontwikkeling; en cursisten van het hoger en postacademisch onderwijs. Hij had daar eigenlijk nog een vierde categorie aan toe moeten voegen, namelijk beleidsontwikkelaars bij de overheid en sociale partners. Vooral het derde deel van het boek is voor deze categorie buitengewoon interessant.

1-10-2009 - Arie Stolk
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

De familie is terug (van nooit helemaal weggeweest)

Een konvooi, zo noemen twee Amerikaanse gerontologen Kahn en Antonucci het netwerk van familie en vrienden dat in de levensloop met iemand meereist. Bij de geboorte is dat netwerk klein, geleidelijk dijt het uit. Door de jaren heen veranderen de rol en betekenis van die relaties. De vriendenkring gaat er anders uitzien als iemand het ouderlijk huis verlaat. Wanneer iemand niet meer werkt, verdwijnen de werkrelaties naar de achtergrond en krijgen vrienden, familie en burenrelaties meer betekenis. De meeste mensen hebben in elke levensfase een konvooi van een kleine tien mensen om zich heen. De meeste relaties zijn familieleden, maar ook een klein aantal (meestal een of twee) 'beste' vrienden. Hoe ouder mensen worden, hoe meer hun konvooi krimpt. De praktijk leert dat dit konvooi achterblijft als iemand in een instelling gaat wonen.

1-10-2009 - Theo Royers
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Een leven lang leren: maar is scholing de oplossing?

De laatste jaren zien we een toenemende aandacht voor het thema 'een leven lang leren'. De noodzaak van permanente kennisontwikkeling is vanuit verschillende belangenposities evident. Vanuit maatschappelijk belang moet Nederland als kenniseconomie voorop blijven lopen. Voor organisaties is een lerende vermogen van cruciaal - bedrijfseconomisch - belang om op de lange termijn bestaansrecht te behouden in een dynamische en concurrerende omgeving. En op het niveau van de individuele medewerker is 'blijven leren' van belang om te kunnen meegroeien met voortdurende veranderingen in het werk. Maar vraag is wat dit betekent voor oudere (50+) medewerkers?

1-10-2009 - Isolde van Roekel-Kolkhuis Tanke
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Emigreren na je pensioen: feit of fictie?

Nederlandse werknemers worden bijna dagelijks gebombardeerd met beelden en stereotypen van pensioenemigranten. In het verleden verbeeldden acteurs als Huub Stapel en Ellen ten Damme waar het uiteindelijke doel van onze spaarcenten ligt: Zwitserland of anders wel een tropisch eiland. Zon, luieren en lage belastingen, dat zijn zo ongeveer de beelden die pensiona-do's opgeplakt krijgen. En voor de echte rijken zal dat beeld kunnen kloppen. De andere pensi-onado's - de immigranten die naar Nederland gekomen zijn en op hoge leeftijd weer terugkeren naar hun vaderland - worden vaak vergeten.

1-10-2009 - Harry van Dalen, Tineke Fokkema & Kène Henkens
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gerongrafiek

De emigratie van gepensioneerden mag dan tot op heden maar voor een klein deel van de bevolking zijn weggelegd. Het is mogelijk dat de toekomstige generatie ouderen anders tegen emigratie aankijkt dan de huidige generatie ouderen. Om hier inzicht in te krijgen zijn door het NIDI in april 2007 de pensioenemigratieplannen gepeild van jongere generaties; generaties die nog werken en wellicht dromen van pensioenemigratie.

1-10-2009 - Harry van Dalen & Kène Henkens
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Gesignaleerd

Recensies

1-10-2009 - Samengesteld door Inge Klück
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Globalisering heeft ook voor ouderen ingrijpende gevolgen

Wat heeft globalisering te maken met het leven van ouderen in Nederland? De gevolgen van de mondiale kredietcrisis voor pensioenfondsen in Nederland, geeft een antwoord op die vraag. Maar ook de nieuwe buurman uit een ver land of de hulpverleenster met allochtone achtergrond. De huidige globalisering lijkt gedragen te worden door neoliberale opvattingen over, onder andere, sociale voorzieningen. Dat baart zorgen, want enige bescherming is nodig.

1-10-2009 - Jan Baars
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Globalisering wereldwijd

De impact van globalisering is wereldwijd te voelen. Overal op de wereld krijgen ouderen met de effecten er van te maken. In kort bestek geven enkele auteurs inzicht in de gevolgen ervan op het leven van ouderen in het land waar zij wonen en werken.

1-10-2009 - Josien de Klerk, Ed Gerlock, Suzanne van der Pas, Tessa Aalst, Mariko Hirose
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Hindostaanse ouderen in Nederland zijn gelukkig

Een inventariserend onderzoek onder Hindostaanse ouderen, naar hun achtergronden, behoeften en welbevinden, komt tot een opmerkelijke conclusie. Centraal stond de vraag hoe het staat met de integratiepositie van Hindostaanse ouderen in Nederland. Welke wensen en oordelen hebben zij over, onder meer, de voorzieningen in Nederland? En hoe is hun leven verlopen tegen de achtergrond van twee migraties? De uitkomst: Ze zijn hier gelukkig.

1-10-2009 - Chan Choenni, Sandra Kalidien & Kanta Adhin
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

In Uitvoering

Op hoge leeftijd wordt de levenskring steeds kleiner, niet alleen door verlies van dierbaren maar ook als men slechter gaat zien, horen of lopen. Somberheid zou er daarom een beetje bijhoren, zo denkt men nog vaak. Weliswaar ervaren ouderen vaak depressieve klachten, maar er is wel degelijk veel aan te doen.

1-10-2009 - Nicolette van der Zouwe
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Inhoudsopgave

In dit nummer

1-10-2009 -
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Interview met Caroline van Dullemen

Sinds de oprichting van WorldGranny, de enige organisatie in Nederland die zich specifiek inzet voor ouderen wereldwijd, is het denken van Caroline van Dullemen langzaam veranderd. In eerste instantie richtte zij zich met WorldGranny vooral op de ondersteuning van concrete praktische projecten in ontwikkelingslanden. Gaandeweg is zij zich meer gaan richten op armoedepreventie in de vorm van pensioenvoorzieningen. Volgens haar de enige manier om structurele verandering te weeg te brengen voor alle generaties. Al blijven ook de lokale projecten in Afrika, Azië en Latijns Amerika belangrijk. Want door ouderen een steuntje in de rug te geven, help je niet alleen de kwaliteit van hun leven veranderen, maar ook die van hun familie.

1-10-2009 - Christina Mercken & Henk Bakkerode
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Migratie en pensioenen

De afgelopen decennia was toenemende internationalisering van grote invloed op de AOW (de Algemene Ouderdomswet) die de verplichte, collectieve ouderdomspensioen regelt in Nederland. Doordat volledige AOW alleen wordt bereikt als iemand vijftig jaar in Nederland heeft gewoond, is er een sterke toename van het aantal AOW'ers met een onvolledig AOW-pen-sioen. Dit heeft ook gevolgen voor het aantal 65-plussers dat een beroep doet op aanvullende bijstand. De bedoeling is dat de aanvullende bijstand voortaan wordt uitgevoerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die ook de AOW uitvoert.

1-10-2009 - Robert Olieman
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Nieuwe fase, nieuwe kansen

Senioren die na 9 uur 's ochtends, gewapend met een sudoku-boekje of een fiets, de trein in bezit nemen. Het is inmiddels een vertrouwd beeld. Maar is de huidige samenleving wel ingericht op de nieuwe en groeiende groep fitte senioren, die meer wil dan achter de geraniums het leven overdenken? Lopen de sociale structuren achter bij de realiteit van de nieuwe senior? En zo ja, leidt dat tot een gebrek aan passende en betekenisvolle rollen voor senioren?

1-10-2009 - Jan Willem van de Maat
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Ouderen in India missen hun gemigreerde kinderen

De ervaringen van de 90-jarige Mary schetsen hoe familiale en niet-familiale relaties wijzigen door de migratie van volwassen kinderen uit de Indiase zuidwestelijke deelstaat Kerala.

1-10-2009 - Manja Bomhoff
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Redactioneel - Ouderen en globalisering

Anomaa antu a obuada, als een vogel niet vliegt, zal hij hongerig gaan slapen. Zo leert een Gha-nees gezegde ons. Een gezegde dat past bij het voorliggende nummer van Geron over globalisering. Globalisering brengt de wereld en mensen van verweg dichterbij.

1-10-2009 - Yvonne Witter, Inge Klück & Toon Verlaan
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Respect

Column

1-10-2009 - Christina Mercken
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

Veroudering op de internationale politieke agenda: V N Actieplan Madrid 2002

Begin april 2002 vond in Madrid de Tweede Verenigde Naties Conferentie plaats. Die leverde het VN Actieplan Vergrijzing Madrid 2002 op, het zogenoemde Madrid International Plan of Action on Ageing (MIPAA). Getekend door honderdzestig lidstaten, vormt het de grondslag voor nationaal en internationaal beleid over vergrijzing. Ook voor Nederland markeerde deze conferentie een uniek moment van herwonnen elan en samenwerking van een twintigtal landelijke organisaties in de ouderensector, met een belofte van vernieuwing. Die belofte is in Nederland niet helemaal nagekomen.

1-10-2009 - Ben Slijkhuis
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

Placeholder image

‘ Globalisering dwingt ouderen tot internationale solidariteit.’

Discussie

1-10-2009 -
Editie 3 - 2009
Geron
 • Samenvatting

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • HTML

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

 • PDF

  Het voledige artikel is beschikbaar na het afnemen van een abonnement. Abonneren

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website