Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 1. Proloog

Annette Plooy, Sonja van Rooijen en Jaap van Weeghel

Participatie

Psychiatrische rehabilitatie is een veld in beweging. Sinds de introductie van het rehabilitatiedenken vanuit de Angelsaksische landen in de jaren tachtig van de vorige eeuw hebben zich steeds meer nieuwe methodieken en voorzieningen aangediend voor de ondersteuning van mensen met ernstige psychische aandoeningen. De ingezette vermaatschappelijking van de ggz – en de obstakels die men daarbij tegenkomt – heeft de urgentie van effectieve rehabiliterende hulpverlening alleen maar doen toenemen. Deze urgentie wordt nog groter als we andere maatschappelijke ontwikkelingen in ogenschouw nemen, zoals verzwakking van sociale verbanden, verschraling van de verzorgingsstaat en het toegenomen beroep op eigen verantwoordelijkheid. In een verhardend sociaal klimaat vallen steeds meer groepen tussen de wal en het schip en vraagt maatschappelijke integratie om inventieve en gevarieerde vormen van ondersteuning. De invoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) noopt hierbij tot een strategische heroriëntatie: waar het tot dusverre vooral de AWBZ was die nieuwe vormen van ondersteuning faciliteerde, is nu de lokale overheid de aangewezen samenwerkingspartner. Het veld van rehabilitatie is verder in beweging gebracht door de opkomst van de herstelbeweging onder cliënten van de ggz. Toegenomen zelfbewustzijn, ervaringsdeskundigheid en toekomstverwachtingen leiden tot meer en andere eisen aan rehabiliterende hulpverlening. De reikwijdte van de noodzakelijke aanpassingen zullen de komende jaren duidelijk worden. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website