Magazine Logo

Andere artikelen in deze publicatie

Psychiatrische Rehabilitatie Jaarboek 2008-2009 - 6. Van opbergen naar herbergen: woon-zorgarrangementen voor dak- en thuisloze verslaafden

Renée Henskens en Sonja van Rooijen

Participatie

In Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zwerven naar schatting 10.000 dak- en thuislozen rond. Velen van hen kampen met een langdurige verslaving en een psychiatrische aandoening (zoals ADHD, schizofrenie, chronische psychose, bipolaire stoornis en borderline persoonlijkheidsstoornis). Aanvankelijk was de zorg voor deze groep mensen uitermate basaal van aard. Het ging eerder om maatschappelijke opvang dan om zorg in engere zin. Met name de gemeenten spanden zich in om opvangvoorzieningen op te zetten, de inspanningen vanuit de verslavingszorg en met name de ggz liepen hierop achter. De reguliere verslavingszorg en ggz boden geen antwoord op de complexe problemen van dak- en thuisloze verslaafden, waardoor de meest kwetsbare doelgroep buiten de boot viel. De laatste jaren is hierin in positieve zin verandering gekomen en is er sprake van een inhaalslag. Er komen steeds meer voorzieningen waar dak- en thuislozen permanent kunnen wonen en ondersteuning krijgen op allerlei levensgebieden. Evenzo komt er steeds meer aandacht voor rehabilitatie en herstel voor deze doelgroep. In Nederland is men momenteel druk bezig om de kwaliteit van het voorzieningenniveau voor de kwetsbare groep verslaafden op orde te brengen. Het is de aangewezen tijd om de gewenste variatie in het aanbod voor deze doelgroep tot stand te brengen. Enerzijds omdat er vanuit het landelijke plan van aanpak Maatschappelijke Opvang extra geld en middelen beschikbaar zijn gesteld, anderzijds omdat de visie op de zorg voor dak- en thuisloze verslaafde mensen in het afgelopen decennium drastisch is gewijzigd. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website