Magazine Logo

De voorspellende waarde van de Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale-R voor de diagnose bij volwassenen

B.B. Sizoo, E.H. Horwitz, J.P. Teunisse, C.C. Kan, C.Th.W.M. Vissers, E.J.M. Forceville, A.J.P. van Voorst, H.M. Geurts

WTA

Achtergrond. Er is een toename aan verwijzingen van volwassenen voor diagnostiek naar autismespectrumstoornissen. Gezien de dure en complexe diagnostiek is er behoefte aan valide en betrouwbare instrumenten om de klinische diagnose te voorspellen. De psychometrische eigenschappen van een nieuwe vragenlijst, de Ritvo Autism Asperger Diagnostic Scale Revised (raads-r), zijn veelbelovend. De lijst is echter nog niet onderzocht in de naturalistische situatie van een polikliniek voor autisme bij volwassen. Doel. Onderzoeken of de Nederlandse vertaling van dit nieuwe instrument de klinische diagnose kan voorspellen bij volwassenen die verwezen worden voor diagnostiek naar autisme. Methode. Zes gespecialiseerde poliklinieken namen deel aan het onderzoek. De RAADS-R-NL vragenlijst werd ingevuld door 63 controlepersonen en door 210 volwassen patiënten voordat een diagnostisch traject werd opgestart. De uitkomstmaat was de klinische diagnose. Verschillen tussen de groepen werden berekend met variantie analyse (ANOVA). Om de voorspellende waarde te bepalen van de raads-r-nl werden receiver operating characteristic (ROC) analyses uitgevoerd. Resultaten. Van de 210 verwezen patiënten kregen 139 een diagnose autismespectrumstroornis en 71 een andere diagnose. Er was een significant verschil in raads-r-nl score tussen de verwezen groep (vóór de diagnose) en controlepersonen en tussen de autismespectrumstoornis groep en de niet-autismespectrumstoornis groep (na de diagnose). De sensitiviteit was 73%, de specificiteit was 58% bij een optimaal afkappunt van 98. Hierbij was de positief voorspellende waarde 77% en was de negatief voorspellende waarde van de raads-r-nl 53%. Conclusie. De psychometrische eigenschappen van de raads-r-nl zijn onvoldoende om in een poliklinische omgeving te voorspellen of er wel of niet sprake is van een autismespectrumstoornis bij volwassenen die voor diagnostiek worden verwezen. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website