Magazine Logo

Een andere kijk op autisme

Maria Hekert & Bram Sizoo

WTA

Probleemstelling: Uit zelfrapportage van mensen met autisme, informatie van ouders en/of partners als ook uit klinische ervaring komen aanwijzingen naar voren dat sensorische informatiever-werkingsproblemen frequent voorkomen. Deze problemen kunnen het dagelijks leven en adaptief functioneren belemmeren. Systematisch navraag doen naar deze problemen is vooralsnog geen gemeengoed, zeker bij adolescenten en volwassenen. Gezien de bijgestelde criteria voor autisme in de DSM-5 is dit wel belangrijk. Doel van het onderzoek is tweeledig: 1. Sensorische informatieverwerkingspatronen bij adolescenten en volwassenen met autisme vergelijken met die van leeftijdsgenoten zonder autisme, en 2. Het meten van de sensitiviteit en responsiviteit van de betrokken hulpverleners voor sensorische informatieverwerking. Methode: Het betreft een cross-sectioneel cohortonderzoek waarbij een zelfbeoordelingvragenlijst naar sensorische informatieverwerking wordt afgenomen bij cliënten met autisme vanaf 11 jaar die in ambulante behandeling zijn bij GGZ Dimence. Daarnaast wordt een retrospectieve dossierstudie verricht naar de mate waarin hulpverleners aandacht hebben besteed aan sensorische informatieverwerking. Conclusie: Bijna alle onderzochte adolescenten en volwassenen met autisme (96%) blijkt sensorische informatie anders te verwerken dan leeftijdsgenoten zonder autisme. Zij zoeken vooral minder prikkels op. Het dossieronderzoek wijst uit dat 59% van de hulpverleners sensorische informatieverwerking gedocumenteerd heeft in het intakeverslag, waarbij in 15 % van deze dossiers dit heeft geleid tot een doel in de behandeling. Om de rest van dit artikel te lezen dient u zich in te loggen of te registreren.

WTA

WTA (Het Wetenschappelijk Tijdschrift voor Autisme) is een peerreviewed tijdschrift met als doelstelling het bevorderen van de verspreiding van wetenschappelijk gefundeerde kennis over het spectrum van autismestoornissen in het Nederlands taalgebied. De verbreding van het wetenschappelijk fundament is gericht op de verbetering van de positie van mensen met autisme in de samenleving in de meest brede zin van het woord.

Naar de website.Ouderschapskennis

Ouderschapskennis, voor opvoedondersteuners en ouderbegeleiders, is een tijdschrift voor de studie van ouderschap en ouderschapsproblematiek. De redactie van Ouderschapskennis weet uit ervaring wat de dagelijkse dilemma’s op de werkvloer van ouders, ouderbegeleiders en opvoedondersteuners zijn.

Naar de websiteWaardenwerk

Tijdschrift Waardenwerk richt zich op het onderzoeken en ondersteunen van werken aan waarden op drie, onderling samenhangende niveaus: het niveau van de persoonlijke bestaansethiek, het niveau van werk en professioneel handelen en het niveau van organiseren en besturen.

Naar de websiteParticipatie en Herstel

‘Participatie en Herstel’ is een voortzetting van het Tijdschrift voor Rehabilitatie en Herstel. Het richt zich op ondersteuning van maatschappelijk herstel, sociale inclusie en het tegengaan van maatschappelijke uitsluiting van mensen met een verslaving of met forensische problematiek.


Naar de website